Informatie

Koers Handel BV, Koers Transport BV, Koers Aannemingenbedrijf BV en Koers Research BV

Inhoudsopgave

A. ALGEMEEN

1. Definities
2. Toepasselijkheid
3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
4. Prijzen, wijzigingen en meerwerk
5. Betaling
6. Levering
7. Reclame
8. Overmacht
9. Aansprakelijkheid
10. Intellectuele eigendom
11. Opschorting en ontbinding
12. Toepasselijk recht en geschillen

B. VERKOOP

13. Levering en risico-overgang
14. Hoedanigheid en samenstelling
15. Inspectie, keuring, controle en herkeuring
16. Eigendomsvoorbehoud

C. VERHUUR

17. Levering en risico-overgang
18. Verplichtingen van de Wederpartij
19. Schade en diefstal
20. BeŽindiging en retournering
21. Afvalstoffen en gevaarlijke (afval)stoffen

D. AANNEMINGEN

22. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
23. Verplichtingen van de Wederpartij
24. Uitvoering Activiteiten
25. Aansprakelijkheid van de wederpartij
26. Oplevering
27. Schorsing, beŽindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging
28. Afvalstoffen en gevaarlijke (afval)stoffen


A. ALGEMEEN

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Activiteiten: alle dienstverlening, aanneming van werk, advisering, verkoop en verhuur door KKS, hoe ook genaamd of aangeduid, verricht voor een Wederpartij.Afvalstoffen: alle door de Wederpartij aan KKS ter/bij uitvoering van Activiteiten aangeboden of daartoe bestemde stoffen of voorwerpen, gevaarlijke stoffen daaronder begrepen, waarvan de Wederpartij zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
KKS: Koers Handel BV, Koers Transport BV, Koers Aannemingen BV, Koers Research BV, zulks individueel en/of gezamenlijk.
Overeenkomst: de overeenkomst betreffende Activiteiten tussen KKS en een Wederpartij.
Wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie KKS een Overeenkomst aangaat dan wel een aanbieding doet.

2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen en/of offertes van en op alle Overeenkomsten betreffende Activiteiten van KKS, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De Wederpartij met wie eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten en -Activiteiten met/van KKS.

2.2. Door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en andere van de voorwaarden van KKS afwijkende bedingen worden door KKS uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door KKS zijn aanvaard.
2.3. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.

2.4. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door KKS voor haar Activiteiten worden ingeschakeld.

3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen van KKS zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De aanbiedingen van KKS mogen zonder toestemming van KKS niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

3.2. Overeenkomsten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische (order)bevestiging van KKS of door (het begin van) feitelijke uitvoering door KKS.

3.3. Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame binnen 7 dagen na factuurdatum.

3.4. KKS heeft te allen tijde het recht bestellingen en/of opdrachten te weigeren of aan de levering en/of de uitvoering nadere voorwaarden te verbinden. Alle Overeenkomsten met KKS komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde: “Zolang de voorraad bij KKS of de leverancier van KKS strekt”. De Wederpartij heeft geen recht op schadevergoeding, indien zich een situatie als bedoeld in dit artikel voordoet.

3.5. Door of vanwege KKS bij of na het sluiten van de Overeenkomst verstrekte documentatie, waaronder (verwerkings)adviezen, is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.6. KKS is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk, dan wel voor een juiste uitvoering van de aan KKS verstrekte opdracht wenselijk acht, bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de Wederpartij worden doorberekend. Zo mogelijk en/of zonodig zal KKS hieromtrent met de Wederpartij overleg plegen.

4. Prijzen, wijzigingen en meerwerk

4.1. Alle in de aanbieding van KKS genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€) en netto, exclusief belasting(en) en/of heffingen (waaronder omzetbelasting en in- en uitvoerrechten) en milieuheffingen, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven en/of overeengekomen.

4.2. De prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren producten en/of diensten als in de aanbieding vermeld. Deelbestellingen geven KKS het recht de in de aanbieding vermelde prijzen en condities te herzien.

4.3. KKS heeft het recht om ingeval van stijging van kostprijsbepalende elementen na de aanbieding en/of tussen het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst en de volledige nakoming daarvan, en ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, de prijs te verhogen. Onder kostprijsbepalende elementen wordt o.a., maar niet uitsluitend, begrepen kostenstijgingen die voortvloeien uit vermeerderingen of wijzigingen van lonen, lasten, belastingen, rechten, retributies, vrachten, heffingen, prijzen van grondstoffen en energie, alsmede wisselkoersveranderingen, verhogingen van de door leveranciers in rekening gebrachte kosten of wetswijzigingen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de wederpartij geen recht de Overeenkomst te ontbinden. De prijsverhoging geldt voor die delen van de Overeenkomst die nog niet zijn uitgevoerd.

4.4. KKS heeft het recht om, bij levering van producten en/of diensten met een factuurwaarde lager dan een door haar te bepalen bedrag, een afzonderlijk bedrag aan administratie- en/of behandelingskosten in rekening te brengen.

4.5. KKS is gerechtigd, ook zonder bericht aan of overleg met de Wederpartij, doch steeds met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid, zaken te vervangen en/of wijzigingen in de overeengekomen Activiteiten dan wel meerwerk te verrichten, indien zij zulks voor een goede en vakkundige uitvoering van de overeengekomen Activiteiten nodig oordeelt of zulks noodzakelijk is ingevolge nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften of ingevolge wijzigingen in het acceptatiebeleid van afvalverwijderingsinrichtingen.

4.6. KKS is gerechtigd om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door KKS boven de in de Overeenkomst en/of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden c.q. werkzaamheden wordt geleverd, aangebracht en/of gepresteerd.


5. Betaling

5.1. Betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij gebreke waarvan de Wederpartij van rechtswege in verzuim is, zonder dat enige sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist.

5.2. Indien de Wederpartij enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is over het (factuur)bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening een rente verschuldigd van 1,5% per maand.

5.3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbandhoudende met de inning van enige vordering op de Wederpartij komen te zijner laste zonder dat deze door KKS hoeven te worden aangezegd. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 1.500,-.

5.4. KKS is steeds gerechtigd om voorafgaande aan de levering een aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheid van de Wederpartij te verlangen. Deze bevoegdheid heeft KKS ook gedurende de looptijd van de Overeenkomst en met betrekking tot vervolgovereenkomsten. Indien de Wederpartij niet aan het verzoek tot aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheid voldoet, dan is KKS gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, waarbij KKS recht heeft op schadevergoeding. De Wederpartij kan geen enkel recht doen gelden aangaande de nakoming van de Overeenkomst, alvorens de verzochte aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheid heeft plaatsgevonden.

5.5. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan KKS te melden.

5.6. Indien de Wederpartij in gebreke is met een door hem aan KKS verschuldigde betaling en/of indien de Wederpartij niet voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zijn alle vorderingen die KKS op de Wederpartij heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is KKS bevoegd de (verdere) nakoming door haar van alle Overeenkomsten met de Wederpartij op te schorten.

5.7. Betalingen door of vanwege de Wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzingen van de Wederpartij.

5.8. Zonder uitdrukkelijke toestemming van KKS is het de Wederpartij niet toegestaan zijn betalingsverplichting(en) jegens KKS op te schorten, te verrekenen en/of te compenseren met een vordering van de Wederpartij op KKS, uit welke hoofde dan ook. De Wederpartij kan zich jegens KKS niet beroepen op een retentierecht.


6. Levering

6.1. De door KKS opgegeven termijnen waarbinnen de producten worden geleverd en/of de Activiteiten zullen worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering en gelden voor KKS niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2. Ingeval van niet tijdige levering is KKS eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

6.3. Bij overschrijding van fatale (leverings)termijnen, dan wel bij verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, heeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding en/of niet-nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, doch slechts de keuze om binnen een door de Wederpartij gestelde redelijke termijn alsnog nakoming te verlangen, dan wel de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.

6.4. De Wederpartij is verplicht producten c.q. zaken in het kader van Activiteiten af te nemen binnen de daartoe in de Overeenkomst genoemde leverings- en/of afroeptermijnen. Indien in de Overeenkomst slechts is bepaald dat de Wederpartij producten c.q. zaken in een bepaalde periode zal afroepen en met betrekking tot de afroep geen nadere termijnen zijn gesteld, is de Wederpartij gehouden deze geleidelijk en gespreid over die periode, rekening houdend met seizoensomstandigheden, af te nemen. KKS is, indien naar haar oordeel de Wederpartij deze verplichtingen niet nakomt, gerechtigd de Wederpartij een termijn te stellen, binnen welke termijn de Wederpartij verplicht is de producten of een deel van de producten af te nemen.

6.5. Indien de Wederpartij de producten c.q. zaken in het kader van Activiteiten met inachtneming van het in dit artikel genoemde niet tijdig afneemt, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en alle gevolgen daarvan zijn voor zijn rekening, kosten van opslag daaronder begrepen. Meer in het bijzonder heeft KKS alsdan het recht om de Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

6.6. KKS is bevoegd om te leveren in gedeelten, welke KKS dan afzonderlijk mag factureren. De Wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden.

6.7. In geval van overmacht, alsmede indien door het – al dan niet verwijtbaar – handelen of nalaten van de Wederpartij of een derde vertraging is veroorzaakt, zal de levertermijn ten minste worden verlengd met de duur van de vertraging.

7. Reclame

7.1. De Wederpartij heeft de verplichting de producten c.q. zaken direct bij aflevering te onderzoeken c.q. inspecteren. Indien de Wederpartij daarbij zichtbare gebreken of tekortkomingen constateert, dient de Wederpartij deze direct bij aflevering schriftelijk aan KKS te melden, bij gebreke waarvan de Wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd en alle aanspraak tegen KKS ter zake die zichtbare gebreken of tekortkomingen vervalt.

7.2. Reclames ten aanzien van niet-zichtbare gebreken of tekortkomingen dient de Wederpartij terstond, althans ten minste binnen 7 dagen, na de ontdekking daarvan schriftelijk bij KKS te melden, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen KKS ter zake van die gebreken c.q. tekortkomingen vervalt.

7.3. Reclames betreffende facturen van KKS dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig te zijn en elke aanspraak tegen KKS ter zake daarvan vervalt.

7.4. Geringe, in de branche van het betrokken product gebruikelijke c.q. normale, afwijkingen in uitvoering en/of hoeveelheden vormen nimmer grond voor reclame.

7.5. Een reclame van de Wederpartij ten aanzien van een bepaalde levering of wijze van dienstverlening schort de (betalings)verplichting(en) van de Wederpartij van deze en eventuele andere leveringen niet op en geeft de Wederpartij evenmin recht op verrekening.

8. Overmacht

8.1. In geval van overmacht aan de zijde van KKS, is KKS gerechtigd – te harer keuze – hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat KKS deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van KKS onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, overstroming, schaars worden van materiaal, uitrusting, werkstoffen, uitblijven van voor KKS noodzakelijke leveranties (zoals grondstoffen, gas(-olie), water en elektriciteit), vertraagde of niet-acceptatie door een afvalverwijderingsinrichting en intrekking van vergunningen, gebrek aan werkkrachten en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van KKS of van ťťn van haar toeleveranciers. Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land.

8.3. Indien de overmacht intreedt, terwijl de Overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, heeft de Wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden, vertraagd wordt, de bevoegdheid hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de producten te behouden en daarvoor het verschuldigde gedeelte van de koopsom te voldoen, hetzij de Overeenkomst over het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting van hetgeen hem reeds geleverd was voor zijn rekening en risico terug te zenden, echter enkel indien de Wederpartij kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte door hem niet doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van vertraging in de aflevering van het resterende gedeelte.

9. Aansprakelijkheid

9.1. KKS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door of namens de Wederpartij, alsmede schade veroorzaakt door onjuistheden of gebreken in de door de Wederpartij aan KKS verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen, monsters, stalen, voorbeelden, vormen, machines, gereedschappen en hulpmaterialen.

9.2. KKS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist of ongeoorloofd gebruik van producten c.q. zaken door de Wederpartij.

9.3. Elke aansprakelijkheid van KKS vervalt indien de aan de Wederpartij geleverde producten c.q. zaken met andere producten zijn vermengd, de producten c.q. zaken zijn verwerkt of (anderszins) niet meer identificeerbaar zijn.

9.4. Onverminderd de elders in deze algemene voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van KKS, is de aansprakelijkheid van KKS beperkt tot het herstellen of het vervangen van de geleverde producten c.q. zaken of het opnieuw uitvoeren van de Activiteit en in ieder geval tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tot maximaal de factuurwaarde voor de betreffende gebrekkige producten c.q. zaken of Activiteiten. Deze algemene voorwaarden blijven ook na herlevering onverkort van toepassing.

9.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten om de gebrekkige producten c.q. zaken of diensten aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. KKS is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevolgschade, bijvoorbeeld bestaande uit kosten ter verwijdering of opnieuw installeren of monteren van de producten c.q. zaken, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten.

9.6. Een tekortkoming van KKS is pas toerekenbaar als sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van een leidinggevende functionaris.

9.7. De Wederpartij vrijwaart KKS voor alle aanspraken van derden hoe ook genaamd die verbandhouden met Activiteiten van KKS voor de Wederpartij.

9.8. De Wederpartij vrijwaart KKS voor eventuele boetes die overheidsinstanties jegens KKS in verband met onjuiste belading zullen of willen heffen, tenzij die boetes het gevolg zijn van aan KKS toe te rekenen overbelading.

9.9. Ingeval de aansprakelijkheid van KKS in een voorkomend geval is verzekerd, is de aansprakelijkheid van KKS beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

9.10. Ieder vorderingsrecht, waaronder wegens schade of tot herstel of vervanging van de producten c.q. zaken en/of de levering van een ontbrekend onderdeel, vervalt indien het gebrek, het defect of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval ťťn jaar na levering, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

10. Intellectuele eigendom

10.1. Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, mallen, modellen, gereedschappen, afbeeldingen, programmatuur, tekeningen etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriŽle en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten worden en blijven eigendom van KKS, ook al zijn de Wederpartij voor vervaardiging daarvan kosten in rekening gebracht. Het is de wederpartij niet toegestaan deze geheel of gedeeltelijk te kopiŽren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven en/of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen, tenzij KKS hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

10.2. KKS garandeert op geen enkele wijze dat de aan de Wederpartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

11. Opschorting en ontbinding

11.1. KKS is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:

  • indien de Wederpartij niet aan enige verplichting die voor hem uit de met KKS gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit;
  • indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Wederpartij niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens KKS te voldoen;
  • in geval van faillissement, sursťance van betaling, stillegging, liquidatie, ondercuratelestelling danwel gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Wederpartij, waaronder begrepen de overdracht van een gedeelte van haar vorderingen.

11.2. In elk van de in artikel 11.1 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van KKS op de Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar, is de Wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van eventueel gehuurde zaken en heeft KKS het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Wederpartij en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alla hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door KKS geleden schade komen voor rekeningen van de Wederpartij.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen KKS en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

12.3. Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen, tenzij het geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort. KKS is echter steeds gerechtigd het geschil voor te leggen aan die rechter die, uitgaande van de vestigingsplaats van de Wederpartij, bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

B. VERKOOP

13. Levering en risico-overgang

13.1. Leveringen kunnen geschieden “af bedrijf” of “franco werk”, al naar gelang in de Overeenkomst is bepaald.

13.2. Onder levering “af bedrijf” wordt verstaan de levering van producten vanaf het winwerktuig, de verladingsinstallatie, het opslagterrein of het depot van KKS of van een andere door KKS aan te wijzen locatie, deze hierna te noemen: “de leveringsplaats”.

13.3. Onder levering ”franco werk” wordt verstaan de levering van producten op de met de Wederpartij overeengekomen en door de Wederpartij aangewezen plaats van lossing, anders dan “af bedrijf”.

13.4. Als tijdstip van levering “af bedrijf” geldt het moment waarop het te leveren product in het laadruim valt van het daartoe door of namens de Wederpartij ter belading aangeboden transportmiddel, danwel – indien dat eerder is – het moment waarop de Wederpartij de levering heeft aanvaard of geacht wordt de levering te hebben aanvaard.

13.5. Als tijdstip van levering “franco werk” geldt het moment waarop KKS de producten heeft gelost bij de Wederpartij, danwel – indien dit eerder is – op het moment dat de Wederpartij de levering heeft aanvaard of geacht wordt te hebben aanvaard.

13.6. Levering “franco werk” geschiedt op de plaats en het tijdstip welke KKS en de Wederpartij op aanwijzing van de Wederpartij (nader) zijn overeengekomen. De Wederpartij dient KKS genoegzaam te informeren indien de aard en gesteldheid van de plaats van aflevering van de door KKS te leveren producten voor KKS niet bereikbaar is met de door haar regulier gebruikte transportmiddelen. Indien het voor KKS niet mogelijk of moeilijk is de producten te leveren op de door de Wederpartij aangewezen plaats en/of het tijdstip zulks ter beoordeling van KKS, is KKS gerechtigd de producten te leveren op de dichtstbijzijnde voor KKS bereikbare plaats. KKS is nimmer verplicht de producten verder te vervoeren dan tot waar het vervoermiddel van KKS op normale wijze kan komen. KKS is gerechtigd alle schade die zij lijdt vanwege het niet of niet op de overeengekomen plaats en/of het tijdstip kunnen leveren/lossen op de Wederpartij te verhalen. Daarnaast worden de producten 'franco werk' uitsluitend direct naast de wagen geleverd, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de leveringslocatie direct toegankelijk is voor het vervoermiddel van KKS zonder dat verdere verplaatsing van de producten door KKS vereist is."

13.7. Vanaf het tijdstip van levering is het geleverde voor rekening en risico van de Wederpartij.

14. Hoedanigheid en samenstelling

14.1. Indien en voor zover de hoedanigheid c.q. samenstelling van de producten niet specifiek is overeengekomen, kan de Wederpartij slechts aanspraak maken op een hoedanigheid c.q. samenstelling in overeenstemming met hetgeen in de branche van het betrokken product normaal en gebruikelijk is.

14.2. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid c.q. samenstelling is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt het monster ter vaststelling van de doorsneehoedanigheid c.q. –samenstelling van de geleverde producten. Geringe afwijkingen van de hoedanigheid volgens het monster die de gebruiksmogelijkheid van de producten niet wezenlijk beÔnvloeden, gelden niet als een gebrek in het product.

14.3. Indien en voor zover de hoedanigheid c.q. samenstelling is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden “op keur” en/of ten genoegen van de Wederpartij, opdrachtgevers of een bouwdirectie, kan de Wederpartij daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen in de vorige leden is bepaald, indien en voor zover die verdergaande aanspraken voortvloeien uit de gebondenheid van de Wederpartij aan bestekbepalingen en/of andere documenten en/of (overheids)voorschriften waarvan de Wederpartij de inhoud schriftelijk en voorafgaand aan de aanbieding van KKS aan KKS heeft medegedeeld.

14.4. Bij levering per vrachtauto wordt de geleverde hoeveelheid op voor KKS en de Wederpartij bindende wijze bepaald door weging en/of door volumetrische vaststelling door KKS dan wel de verlader zoals vermeld op het door de chauffeur getekende weegformulier, laadbon, vrachtbrief of soortgelijk document, tenzij onomstotelijk komt vast te staan dat een andere hoeveelheid is geleverd dan op bedoeld document is vermeld; alsdan wordt de werkelijke hoeveelheid aan de Wederpartij geleverd en wordt deze werkelijke hoeveelheid gefactureerd.

15. Inspectie, keuring, controle en herkeuring

15.1. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde heeft de Wederpartij de plicht om het geleverde te inspecteren en het recht om het geleverde te keuren overeenkomstig het in dit artikel daarover bepaalde.

15.2. Bij levering “af bedrijf” per vrachtauto is de Wederpartij verplicht om vůůr het moment dat de vrachtauto het opslagterrein van KKS heeft verlaten en vůůr het moment dat de laadbon, vrachtbrief of soortgelijk document door de chauffeur is getekend, het geleverde op hoedanigheid, kwaliteit en/of hoeveelheid te inspecteren. De Wederpartij heeft gedurende ťťn werkdag na de levering “af bedrijf” het recht om het geleverde voor haar rekening te laten keuren. In geval van levering “franco werk” per vrachtauto is de Wederpartij verplicht om vůůr lossing het geleverde op hoedanigheid, kwaliteit en/of hoeveelheid te inspecteren en gedurende ťťn werkdag na lossing het recht om het geleverde voor haar rekening te laten keuren.

15.3. Indien de Wederpartij bij de inspectie of de keuring gebreken en/of tekortkomingen constateert, dient de Wederpartij op de dag van die inspectie respectievelijk die keuring schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan de Wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.

15.4. De inspectie en keuring door de Wederpartij, alsmede de controle en herkeuring zoals verderop in dit artikel bedoeld, dienen te worden uitgevoerd voordat vermenging of verwerking van de geleverde producten heeft plaatsgevonden.

15.5. Indien naar aanleiding van een in dit artikel bedoelde inspectie en/of keuring door de Wederpartij is gereclameerd, wordt de volgende procedure gevolgd:
  1. Na ontvangst door KKS van de reclamering zal het geleverde door een controleur van KKS op de bezwaren worden gecontroleerd. Het tijdstip van deze controle wordt tijdig door KKS aan de Wederpartij medegedeeld.
  2. Indien de controleur van KKS de bezwaren van de Wederpartij gegrond acht kan KKS naar haar keuze:
   • de Overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, waarna het geleverde ter vrije beschikking staat van de Wederpartij; de verplichting van KKS tot de wederpartij is in dat geval beperkt tot de tevergeefs gemaakte vrachtkosten;
   • dat deel van het geleverde ten aanzien waarvan de bezwaren gegrond werden geacht, vervangen door producten die wel beantwoorden aan de overeenkomst;
   • de koopprijs voor het geleverde verminderen voor dat deel van het geleverde waarvoor de bezwaren gegrond werden geacht.
  3. Indien de controleur van KKS van oordeel is dat de bezwaren van de Wederpartij ongegrond zijn en de Wederpartij zich niet met dit oordeel kan verenigen, zullen KKS en de Wederpartij tezamen overgaan tot aanwijzing van een erkend keuringsinstituut dat tot herkeuring van het geleverde zal overgaan.
  4. De beslissing van het keuringsinstituut ter zake de hoedanigheid van het geleverde is voor beide partijen bindend.
  5. Indien het keuringsinstituut vaststelt dat het geleverde aan de overeengekomen hoedanigheid voldoet, is de Wederpartij gehouden het geleverde te aanvaarden. KKS is alsdan bevoegd op de Wederpartij te verhalen alle schade die KKS lijdt of heeft geleden ten gevolge van de door de Wederpartij gemaakte bezwaren en/of de herkeuring. De kosten van de herkeuring door het keuringsinstituut komen alsdan voor rekening van KKS.
  6. Indien het keuringsinstituut vaststelt dat het geleverde niet aan de overeengekomen hoedanigheid voldoet, geldt voor KKS hetzelfde als bepaald onder sub b van dit lid. Alsdan komen de kosten voor de herkeuring door het keuringsinstituut voor rekening van KKS.
  7. De Wederpartij is, op straffe van verval van elke aanspraak jegens KKS gehouden de producten waaromtrent de Wederpartij heeft gereclameerd zorgvuldig te bewaren, niet te verplaatsen, niet te vermengen en onaangetast te laten, totdat de herkeuring door het keuringsinstituut ten volle is afgerond en/of deze producten op eerste verzoek van KKS en/of het keuringsinstituut ter beschikking te stellen.
  8. Indien bij levering “af bedrijf” door de Wederpartij gebreken worden geconstateerd bij een keuring terwijl het geleverde zich bevindt in of heeft bevonden in door of vanwege de Wederpartij voor het vervoer of de vaart aangewende en/of aangewezen voer- en /of vaartuigen, dient de Wederpartij aannemelijk te maken dat die gebreken reeds voor de belading in die voer- en/of vaartuigen in de geleverde producten aanwezig waren, bij gebreke waarvan wordt aangenomen dat de gebreken na de levering “af bedrijf” zijn ontstaan en voor rekening en risico van de Wederpartij komen c.q. blijven.

15.6. Met de ondertekening van de laadbon, vrachtbrief of soortgelijk document door of namens de Wederpartij wordt deze geacht de door KKS geleverde producten te hebben aanvaard c.q. goedgekeurd. Indien de Wederpartij enige in deze algemene voorwaarden genoemde voorschriften omtrent onder meer, maar daartoe niet beperkt, tijdstippen en plaats met betrekking tot de inspectie, keuring, controle, herkeuring en/of reclamering niet in acht neemt, komt het recht van de Wederpartij daarop, alsmede het recht op de in dit artikel genoemde controle door de controleur van KKS en herkeuring door het keuringsinstituut te vervallen en worden de door KKS geleverde producten geacht door de Wederpartij te zijn aanvaard c.q. goedgekeurd.

16. Eigendomsvoorbehoud

16.1. Alle door KKS geleverde producten blijven eigendom van KKS tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen KKS uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten Overeenkomst(en) te vorderen heeft. Hieronder zijn mede begrepen rente en kosten en vorderingen wegens tekortschieten van de Wederpartij in de nakoming van zodanige Overeenkomst. Het eigendom gaat voorts pas dan op de Wederpartij over, wanneer deze alle vorderingen van KKS ook uit hoofde van andere leveringen, geheel voldaan heeft. Het is de Wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten of deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.

16.2. De Wederpartij verplicht zich de geleverde en/of ter beschikking gestelde producten separaat te bewaren en duidelijk aan te merken als eigendom van KKS en in geval de Wederpartij niet aan deze verplichting voldoet, wordt vermoed dat de bij de Wederpartij aanwezige producten van de soort als door KKS ter beschikking gesteld of geleverd, toebehoren aan KKS.

16.3. De Wederpartij is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten, anders dan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren ten behoeve van derden. Bij overtreding hiervan is de verschuldigde som, ongeacht de betalingscondities, terstond en volledig opeisbaar. In geval van doorverkoop cedeert de Wederpartij aan KKS reeds bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle uit de doorverkoop voortvloeiende rechten op het incasseren van de koopsom.

16.4. Onverminderd de overige haar toekomende rechten wordt KKS onherroepelijk door de Wederpartij gemachtigd om, indien de Wederpartij zijn verplichtingen jegens KKS niet nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst diens locatie te betreden en de door haar geleverde en haar in eigendom toebehorende producten weer tot zich te nemen.

16.5. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement is de Wederpartij verplicht om onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms)rechten van KKS.

C. VERHUUR

17. Aflevering en risico-overgang

17.1. De door KKS ter beschikking gestelde of verhuurde zaken, waaronder maar daartoe niet beperkt containers en rijplaten, worden geacht te zijn geleverd en het risico te zijn overgegaan op de Wederpartij:
   • bij levering af bedrijf: op het moment dat de zaken aan de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld;
   • bij levering op een andere locatie: vanaf het moment van plaatsing c.q. aflading door KKS.

17.2. Alle door KKS ter beschikking gestelde of verhuurde zaken worden geacht zich op het moment dat zij zijn geleverd in goede staat te bevinden, behoudens tegenbewijs door de Wederpartij. Met de ondertekening van de (individuele) huurovereenkomst dan wel, bij gebreke van ondertekening van de huurovereenkomst, door medeneming dan wel ingebruikname van het gehuurde, verklaart de Wederpartij deze in goede staat te hebben ontvangen. Eventuele klachten over de staat van het gehuurde en/of de (wijze van) plaatsing dienen door de Wederpartij uiterlijk binnen ťťn werkdag na levering schriftelijk aan KKS te worden gemeld.

18. Verplichtingen van de Wederpartij

18.1. De Wederpartij is gehouden om het gehuurde op zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te gebruiken, te behandelen en te beladen.

18.2. De Wederpartij is gehouden het gehuurde in goede staat te houden en na afloop van de huurperiode in goede staat te retourneren.

18.3. De Wederpartij dient de gehuurde zaken steeds zodanig te plaatsen dat hun plaatsing niet strijd is met veiligheids- en/of verkeersvoorschriften en geen gevaar oplevert voor KKS of derden. De Wederpartij zorgt zo nodig voor voldoende verlichting en/of bebakening van de gehuurde zaken en treft de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen.

18.4. Op de dag(en) waarop de te ledigen, te vervoeren en/of te vervangen zaken (in het bijzonder containers) worden geledigd en/of opgehaald, is de Wederpartij gehouden deze op een goed toegankelijk terrein te houden dat in verbinding staat met de openbare weg dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personeel en materieel van KKS, zodanig dat hun plaatsing niet in strijd komt met veiligheids- en/of verkeersvoorschriften en geen gevaar oplevert voor KKS of derden. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten die KKS dient te maken in verband met het niet nakomen door de Wederpartij van haar verplichtingen uit dit artikel.

18.5. De Wederpartij is volledig aansprakelijk voor de kosten en boetes welke voortkomen uit geplaatste, gehuurde zaken.

18.6. Het is de wederpartij verboden om het van KKS gehuurde geheel of gedeeltelijk te (onder)verhuren dan wel (om niet) in gebruik te geven aan een derde, tenzij daartoe door KKS schriftelijke toestemming is verleend.

18.7. KKS vrijwaart de Wederpartij niet tegen belemmeringen welke derden de Wederpartij in het genot van het gehuurde toebrengen.

19. Schade en diefstal

19.1. Schade veroorzaakt door het gehuurde en/of daarin aanwezige afvalstoffen aan of bij de Wederpartij, medewerkers van de Wederpartij en/of derden, nadat het gehuurde is geleverd, is voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij vrijwaart KKS, haar werknemers of door haar voor uitvoering van Activiteiten ingeschakelde derden/hulppersonen voor alle aanspraken te dier zake.

19.2. Eventuele schade aan het gehuurde dient terstond, althans binnen ťťn werkdag na ontdekking daarvan door de Wederpartij aan KKS te worden gemeld.

19.3. Behoudens schade die het gevolg is van normale slijtage of is ontstaan door toedoen van KKS zelf, worden beschadigingen aan het gehuurde voor rekening van de Wederpartij gerepareerd dan wel vervangen, een en ander ter beoordeling van KKS. De Wederpartij is verplicht reparatie en vervanging van het gehuurde te gedogen zonder dat hij recht heeft op niet-betaling van huur(penningen) of op vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die KKS lijdt in verband met de schade aan of door het gehuurde, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: expertisekosten, bedrijfs-/gevolgschade, etc., ongeacht of de schade het gevolg is van de schuld van de Wederpartij, een derde, dan wel is ontstaan ten gevolge van overmacht.

19.4. In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Wederpartij verplicht dit binnen ťťn werkdag na ontdekking daarvan aan KKS te melden en van de diefstal aangifte te doen bij de politie. Tevens is de Wederpartij verplicht een (kopie van het ) proces-verbaal van aangifte aan KKS te overleggen. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die KKS lijdt in verband met de diefstal/vermissing van het gehuurde, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: expertisekosten, bedrijfs-/gevolgschade, etc., ongeacht of het verlies het gevolg is van de schuld van de Wederpartij, een derde, dan wel is ontstaan ten gevolge van overmacht.

19.5. KKS verklaart dat er ten behoeve van WAM-plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de Wederpartij, die KKS ter zake vrijwaart, komt evenwel:
  • schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geldt;
  • het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico;
  • schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels en/of daardoor veroorzaakte gevolgschade;
  • boetes, bekeuringen en/of kosten voor KKS, die voortvloeien uit het door de Wederpartij (of diens personeel/hulp-personen/andere derden waarvoor zij verantwoordelijk is) op de openbare weg rijden met niet-gekentekend (WA(M)-plichtig) werkmaterieel;
  • schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt.

20. BeŽindiging en retournering

20.1. Bij beŽindiging van de Overeenkomst, door welke oorzaak dan ook, is KKS gemachtigd om het gehuurde zonder enige ingebrekestelling en/of rechterlijke toestemming tot zich te nemen en daartoe de plaats te betreden waar deze zich bevinden. Alle daarmee verbandhoudende kosten komen voor rekening en risico van de Wederpartij.

20.2. Indien het gehuurde (in het bijzonder containers) verkeerd is beladen en/of overbeladen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van KKS, is KKS gerechtigd de behandeling en/of afvoer van het gehuurde te weigeren. Eventuele schade en/of boetes als gevolg van verkeerde belading en/of overbelading zijn altijd voor rekening en risico van de Wederpartij.

20.3. De gehuurde zaken zijn pas weer voor risico van KKS nadat deze door KKS zijn opgehaald c.q. door KKS in ontvangst zijn genomen. KKS inspecteert bij het ophalen c.q. de ontvangst van het gehuurde de staat waarin het gehuurde zich bevindt. Eventuele bij die inspectie geconstateerde schade, vermissing en/of vervuiling zijn steeds voor rekening van de Wederpartij.

21. Afvalstoffen en gevaarlijke (afval)stoffen

21.1. De Wederpartij dient zich te houden aan de aanwijzingen van KKS inzake de wijze waarop (de) (afval)stoffen dienen te worden aangeboden en opgeslagen.

21.2. De Wederpartij is gehouden ter zake van de door hem aan KKS ter uitvoering van Activiteiten door KKS aan te bieden (afval)stoffen de van overheidswege en de bij KKS geldende veiligheids- en milieuvoorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.

21.3. De wederpartij dient aan KKS opgave te doen van de aard, herkomst, gevarenklasse en wezenlijke eigenschappen van de ter uitvoering van Activiteiten aangeboden of daartoe bestemde (afval)stoffen. KKS zorgt aan de hand van deze door de Wederpartij aangeleverde informatie voor de verplichte registratie van afvalstoffen.

21.4. De Wederpartij is verplicht, ook zonder uitdrukkelijk verzoek daartoe van KKS, KKS voorafgaand aan de uitvoering van haar Activiteiten mee te delen of de ter uitvoering van die Activiteiten aangeboden of daartoe bestemde stoffen bestaan uit gevaarlijke (afval)stoffen.

21.5. De Wederpartij is verplicht met betrekking tot de ter uitvoering van Activiteiten aangeboden of daartoe bestemde (afval)stoffen de benodigde vervoersdocumenten te verstrekken.

21.6. KKS heeft steeds het recht de ter uitvoering van de Activiteiten aangeboden of daartoe bestemde (afval)stoffen te weigeren of de Overeenkomst te ontbinden indien:
  1. de (afval)stoffen niet in overeenstemming zijn met de opgaven of mededelingen van de Wederpartij; of
  2. de (afval)stoffen niet in overeenstemming zijn met de monsters; of
  3. de (de (afval)stoffen bestaan uit gevaarlijke afvalstoffen; of afval)stoffen niet geaccepteerd worden door een daartoe door KKS aangezochte afvalverwijderingsinrichting; of
  4. de Wederpartij enige verplichting uit de Overeenkomst, meer in het bijzonder zijn betalingsverplichting ter zake de afvalstoffen, jegens KKS niet nakomt.

21.7. In verband met de op voorhand bepaalde wijze van verwerking of bestemming van de in containers in te zamelen (afval)stoffen zal de Wederpartij in die containers geen (afval)stoffen deponeren en er voor instaan dat ook derden daarin geen (afval)stoffen deponeren, die krachtens Overeenkomst, overheidsvoorschriften of voorschriften of aanwijzingen van KKS niet voor die wijze van verwerking of bestemming in aanmerking komen.

21.8. De (afval)stoffen dienen zodanig te worden aangeboden door de Wederpartij dat verlies of wegwaaien wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel voor KKS of derden wordt veroorzaakt.

21.9. KKS heeft steeds het recht om voor of gedurende haar Activiteiten een monster van de (afval)stoffen te nemen of de (afval)stoffen te keuren of te analyseren. Eventuele kosten aan deze monstername, keuring of analyse zijn voor rekening van de Wederpartij. Aan het uitvoeren of nalaten van een monstername, keuring of analyse kan de Wederpartij jegens KKS geen rechten ontlenen.

21.10. De door de Wederpartij ter uitvoering van Activiteiten aangeboden (afval)stoffen worden eigendom van KKS. De Wederpartij doet met het aanbieden van de (afval)stoffen uitdrukkelijk afstand daarvan. De Wederpartij is en blijft onverminderd zowel voor, tijdens als na de uitvoering van de Activiteiten door KKS aansprakelijk voor de – gevaarlijke en/of potentieel schade toebrengende eigenschappen van de van hem afkomstige – (afval)stoffen. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van KKS komt het risico van schade door die (afval)stoffen, alsmede (extra) kosten die voortvloeien uit het ontgraven, afvoeren en/of storten van verontreinigde (afval)stoffen, voor rekening en risico van de Wederpartij. De wederpartij vrijwaart KKS in verband met aanspraken van derden, alsmede is de Wederpartij gehouden tot vergoeding van alle schade van KKS, haar werknemers en andere door haar ingeschakelde personen, die ontstaat in verband met het voormelde.

D. AANNEMINGEN

22. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

22.1. Alle aanbiedingen (ter zake van aanneming van werk) van KKS zijn gebaseerd op de situatie, daaronder begrepen het aan- c.q. afwezig zijn van zaken, zoals deze visueel wordt aangetroffen bij de opname, bezichtiging of aanwijzing van het object, en omvat nimmer het verwijderen van asbest of asbesthoudende materialen of zaken.

22.2. De aanbieding bevat onder meer, voor zover van toepassing:
  1. de plaats van het werk;
  2. een omschrijving van het werk;
  3. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
  4. het tijdstip van aanvangt van het werk;
  5. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
  6. de aannemingssom;
  7. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;
  8. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn en zo ja welke;
  9. of met stelposten rekening is gehouden en zo ja welke;
  10. of hoeveelheden verrekenbaar met elkaar zullen zijn, en zo ja welke;
  11. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de aanbieding en op de daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst.

22.3. Alle aanbiedingen van KKS zijn erop gebaseerd dat:
  1. sloopmateriaal c.q. -afval niet verontreinigd is zodat het als zodanig kan worden afgevoerd;
  2. tot sloopwerkzaamheden niet behoren grondwerk en bemaling, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen;
  3. extra kosten die voortvloeien uit het ontgraven, afvoeren en storten van grond en/of (afval) stoffen die achteraf verontreinigd blijkt te zijn, voor rekening van de wederpartij zijn;
  4. ingeval er bij een ontgraving voorwerpen/stoffen in de grond aanwezig blijken te zijn die de ontgraving bemoeilijken de extra kosten die daarmee gepaard gaan voor rekening van de Wederpartij zijn.
22.4. De aanbieding is geldig gedurende 10 dagen.

22.5. Indien een Overeenkomst wordt gesloten met twee of meer Wederpartijen zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft KKS tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.


23. Verplichtingen van de Wederpartij

23.1. De Wederpartij is verplicht ten behoeve van de uitvoering van de Activiteiten alle verlangde medewerking te verlenen en alle benodigde voorzieningen te treffen, onder andere, maar daartoe niet beperkt, door het zorgdragen voor en/of het ter beschikking stellen van water, hulpkraan, gas, licht, elektriciteit 220-380 volt, hulp- en bedrijfsmaterialen, gereedschappen en veiligheidsmiddelen, e.e.a. in deugdelijke staat, ruimte voor het plaatsen van keten, magazijnopslag, parkeergelegenheid, goede en verharde aan- en afvoerwegen en een onder alle omstandigheden ook voor zwaar materieel, goed begaanbaar en toegankelijk werkterrein, waar zonder hinderlijke belemmeringen kan worden gewerkt, voorzien van een goed afwateringssysteem, alles voor risico van de Wederpartij.

23.2. De Wederpartij garandeert c.q. staat er voor in dat de zaken van hem waarmee Activiteiten worden verricht door KKS of door haar ingeschakelde derden, voor die betreffende Activiteiten veilig en geschikt zijn.

23.3. Het is de Wederpartij niet toegestaan om vůůr de dag waarop het werk als opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens schriftelijke toestemming van KKS.

24. Uitvoering Activiteiten

24.1. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken wordt met de activiteiten begonnen na totstandkoming van de Overeenkomst en nadat en zolang KKS beschikt over de voorzieningen als bedoeld in artikel 22.2 en over alle voor de uitvoering noodzakelijke en/of door de Wederpartij te verstrekken voorwerpen, bescheiden, tekeningen, calculaties, vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen, en gegevens, nadat door de Wederpartij informatie over de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen is verstrekt en nadat een eventueel bedongen vooruitbetaling door KKS is ontvangen of zekerheid ten behoeve van KKS is gesteld.

24.2. Overeengekomen termijnen worden verlengd met de tijd dat de Wederpartij met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door KKS redelijkerwijs verwacht kan worden.

24.3. KKS heeft het recht om de Activiteiten naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden – voor rekening en risico van de Wederpartij – en al dan niet in gedeelten. Gedurende officiŽle feestdagen worden geen Activiteiten uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen.

24.4. KKS heeft het recht om verwijdering van asbest voor rekening en risico van de Wederpartij te doen geschieden door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbestverwerkingsbedrijf.

25. Aansprakelijkheid van de Wederpartij

25.1. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, evenals voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies.

25.2. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van gebreken in zaken, bouwstoffen of hulpmiddelen, die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven.

25.3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de aanbieding in werking treden, zijn voor rekening van de Wederpartij.

25.4. De Wederpartij is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

25.5. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee KKS bij het aangaan de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van de Wederpartij.

26. Oplevering

26.1. Het werk geldt als opgeleverd op het moment dat KKS heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de Wederpartij het werk heeft aanvaard.

26.2. Het opvragen door KKS bij de Wederpartij van de factuurgegevens, danwel het toesturen door KKS van de eindafrekening, geldt als gereed melding en uitnodiging aan de Wederpartij tot opneming van het werk. Voldoening door de Wederpartij van de eindafrekening dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de eindafrekening.

26.3. Indien de Wederpartij niet binnen 8 dagen op de gereed melding c.q. uitnodiging tot opneming van het werk reageert, wordt de Wederpartij geacht het werk te hebben aanvaard en goedgekeurd zonder dat er een opneming van het werk zal plaatsvinden.

26.4. Indien de Wederpartij de factuurgegevens aan KKS toestuurt, danwel de eindafrekening van KKS zonder enig protest voldoet, aanvaardt de Wederpartij het werk zonder dat er een opneming van het werk zal plaatsvinden en wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd. De dag van voldoening geldt als dag van oplevering van het werk of van het betreffende gedeelte.

26.5. Indien de Wederpartij het werk in gebruik neemt, geldt het werk voorts als opgeleverd. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het betreffende gedeelte.

26.6. Indien de Wederpartij de eindafrekening niet voldoet en tijdig gebruik maakt van de uitnodiging om tot opneming van het werk over te gaan, zal ter gelegenheid daarvan tijdens de opneming een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport worden opgemaakt.

26.7. Indien het werk is opgenomen en de Wederpartij niet binnen 8 dagen daarna aan KKS schriftelijk heeft medegedeeld of hij het werk al dan niet goedkeurt, geldt het werk als opgeleverd.

26.8. Indien de Wederpartij het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken zullen geen reden tot afkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming van het werk niet in de weg staan. Na afkeuring door de Wederpartij worden de door KKS aanvaarde gebreken zo spoedig mogelijk door haar hersteld.

26.9. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij vrijwaart KKS voor alle schade samenhangend met het opgeleverde werk die de Wederpartij lijdt en/of derden lijden.

26.10. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn van 3 maanden in met betrekking tot bij de oplevering voor partijen niet kenbare gebreken.

27. Schorsing, beŽindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

De Wederpartij is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beŽindigen. KKS heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de haar door de beŽindiging bespaarde kosten. KKS is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak 10 % van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. KKS zendt de Wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de Wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is.

28. Afvalstoffen en gevaarlijke (afval)stoffen

Artikel 21 van deze algemene voorwaarden (Afvalstoffen en gevaarlijke (afval)stoffen) is op het onderdeel D. AANNEMINGEN van overeenkomstige toepassing.


Contactinformatie

Koers Handel BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde

T: +31(0)592-430303
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

logoKoers draagt het Nederlandse
keurmerk ‘Hofleverancier’


logoKoers is ISO-gecertificeerd!