Zoeken

Zoeken
 
Koers Research
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070529
,
,
,
content slider
 

Milieuonderzoek


De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit en we eten ervan. De bodem heeft een belangrijke functie voor mens, plant en dier. Daarom streeft het Besluit bodemkwaliteit naar duurzaam bodembeheer. Dat houdt in dat er een balans is tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu en ruimte voor het gebruiken van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld woningbouw of aanleg van wegen.

Bij bovengenoemde maatschappelijke ontwikkelingen zijn vaak partijen grond, zand en bouwstoffen (zoals recyclinggranulaten) betrokken. Voordat deze materialen toegepast mogen worden, moet eerst de milieuhygiŽnische kwaliteit worden vastgesteld en beoordeeld. Hiervoor moeten de volgende drie dingen goed en betrouwbaar zijn: de kwaliteit van de gegevens, de werkzaamheden en de uitvoerders. De eisen die gesteld worden aan kwaliteit en integriteit noemen we ook wel ‘Kwalibo’. Werkzaamheden die onder Kwalibo vallen, mogen alleen worden uitgevoerd door erkende personen en bedrijven.

AP04 milieu onderzoek door Koers Research BV.

Bij Koers Research BV kunt u terecht om partijen grond of zand te laten beoordelen conform protocol 1001: “Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie”. Dit protocol is een onderdeel van de BRL SIKB 1000: “Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat monsterneming voor partijkeuringen”.

Voor dit genoemde protocol is Koers Research BV door de ministeries van VROM en V&W aangewezen om de kwaliteit van bouwstoffen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit te onderzoeken. Koers Research BV is erkend voor de monsterneming van grond conform protocol 1001.

Koers Research BV kan ook op basis van protocol 1002 partijbemonsteringen uitvoeren op partijen niet-vormgegeven bouwstoffen, maar is hier niet voor gecertificeerd.

Voor de uitvoering van de milieuanalyses heeft Koers Research BV duidelijke afspraken met milieulaboratoria die erkend zijn en voldoen aan de accreditatiecriteria voor testlaboratoria zoals is vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC-17025.

In een uitgebreid eindrapport worden de uitgevoerde werkzaamheden, resultaten van de analyses, beoordeling en toetsing aan de toetswaarden, zoals beschreven in de “Regeling Bodemkwaliteit”, vastgelegd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koers Research BV.